Polityka dostępności strony internetowej szkoły okręgu miejskiego Utica

Utica City School District jest zobowiązana do zapewnienia dostępności swojej strony internetowej dla uczniów, rodziców i członków społeczności z niepełnosprawnością. Wszystkie strony na stronie internetowej Utica City School District będą zgodne z W3C Web Accessibility Initiative (WAI) Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0, poziom AA zgodności, lub zaktualizowane odpowiedniki tych wytycznych.

Kurator jest skierowany do ustanowienia procedur, według których uczniowie, rodzice i członkowie społeczeństwa mogą złożyć skargę dotyczącą naruszenia Amerykańskiej Ustawy o Niepełnosprawności (ADA), Sekcji 504 i Tytułu II związanego z dostępnością jakiejkolwiek oficjalnej obecności w sieci Dystryktu, która jest opracowana, utrzymywana przez, lub oferowana przez Dystrykt lub strony trzecie sprzedające i otwarte źródła.

Dostępność strony internetowej

W odniesieniu do strony internetowej Utica City School District i każdej oficjalnej obecności w sieci Utica City School District, która jest rozwijana, utrzymywana przez, lub oferowana przez dostawców zewnętrznych i otwarte źródła, Utica City School District jest zobowiązana do zgodności z przepisami Amerykańskiej Ustawy o Niepełnosprawności (ADA), Sekcji 504 i Tytułu II, tak aby uczniowie, rodzice i członkowie społeczeństwa z niepełnosprawnością byli w stanie niezależnie zdobyć te same informacje, zaangażować się w te same interakcje i korzystać z tych samych korzyści i usług w tych samych ramach czasowych, co osoby bez niepełnosprawności, z zasadniczo równoważną łatwością użytkowania; i że nie są wykluczeni z uczestnictwa, nie są pozbawieni korzyści lub w inny sposób narażeni na dyskryminację w programach, usługach i działaniach Dystryktu Szkolnego Miasta Utica dostarczanych online.

Wszystkie istniejące treści internetowe produkowane przez Utica City School District, a także nowe, zaktualizowane i istniejące treści internetowe dostarczone przez deweloperów stron trzecich, będą zgodne z wytycznymi dotyczącymi dostępności treści internetowych (WCAG) 2.0, poziom AA zgodności, lub zaktualizowane odpowiedniki, do 29 czerwca 2022 roku. Niniejsze rozporządzenie dotyczy wszystkich nowych, zaktualizowanych i istniejących stron internetowych, jak również wszystkich treści internetowych produkowanych lub aktualizowanych przez Utica City School District lub dostarczanych przez zewnętrznych deweloperów.

Obawy dotyczące dostępności strony internetowej, skargi i zażalenia

Uczeń, rodzic lub członek społeczeństwa, który chce złożyć skargę lub zażalenie dotyczące naruszenia Amerykańskiej Ustawy o Niepełnosprawności (ADA), Sekcji 504 lub Tytułu II związanego z dostępnością jakiejkolwiek oficjalnej obecności w sieci Utica City School District, która jest opracowana, utrzymywana przez, lub oferowana przez Utica City School District, sprzedawców zewnętrznych i / lub otwartych źródeł może złożyć skargę bezpośrednio do administratora szkoły, lub szkoły lub webmastera Dystryktu. Początkowa skarga lub zażalenie powinno być złożone za pomocą formularza skargi/żądania dostępności strony internetowej, jednak ustna skarga lub zażalenie może być złożone. Kiedy administrator szkoły lub Szkoła / District webmaster otrzymuje informacje, powinny one natychmiast poinformować koordynatora zgodności strony internetowej.

Niezależnie od tego, czy złożono formalną skargę lub zażalenie, po powiadomieniu Utica City School District o niedostępnych treściach, skuteczna komunikacja powinna być zapewniona tak szybko jak to możliwe stronie zgłaszającej, aby zapewnić dostęp do informacji. Skarżący nie powinien czekać na zakończenie dochodzenia w sprawie skargi przed otrzymaniem informacji, do której nie udało mu się uzyskać dostępu.

Skargi powinny być składane na piśmie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poprzez wypełnienie formularza skargi na stronę internetową. Aby złożyć skargę lub zażalenie dotyczące niedostępności treści publicznej strony internetowej Utica City School District, Skarżący powinien złożyć formularz opinii o stronie internetowej.

Formalna skarga na niezgodność z ADA powinna zawierać następujące elementy:

 • Nazwa
 • Adres
 • Data złożenia skargi
 • Opis napotkanego problemu
 • Adres internetowy lub lokalizacja strony, na której występuje problem
 • Rozwiązanie pożądane
 • Dane kontaktowe na wypadek, gdyby potrzebne były dodatkowe szczegóły (e-mail i numer telefonu)

Skarga lub zażalenie zostanie zbadane przez koordynatora zgodności strony internetowej lub inną osobę wyznaczoną przez Kuratora. Z uczniem, rodzicem, lub członkiem społeczeństwa skontaktuje się nie później niż pięć (5) dni roboczych od daty otrzymania informacji przez koordynatora zgodności strony internetowej. Procedury, których należy przestrzegać to:

 • Badanie skargi zostanie zakończone w ciągu piętnastu (15) dni roboczych. Przedłużenie terminu może być zatwierdzone jedynie przez Kuratora.
 • Pracownik dochodzeniowy przygotowuje pisemne sprawozdanie z ustaleń i wniosków w ciągu pięciu (5) dni roboczych od zakończenia dochodzenia.
 • Pracownik dochodzeniowy kontaktuje się ze Skarżącym po zakończeniu dochodzenia w celu omówienia ustaleń i wniosków oraz działań, które mają zostać podjęte w wyniku dochodzenia.
 • Zapis każdej skargi i zażalenia złożonego zgodnie z polityką Rady Zarządzającej jest przechowywany w biurze Utica City School District. Rejestr zawiera kopię złożonej skargi lub zażalenia, raport z ustaleń z dochodzenia, oraz rozstrzygnięcie sprawy.